Diwar gurmak üçin “Xinruili” palto

Gysga düşündiriş:

Palto, ýalpyldawuklygy ýokarlandyrmak we içki gatlagy goramak üçin bir zadyň ýüzüne ulanylýan örtükdir.Esasan diwarda ýa-da ýerde ulanylýar, Xinruiliniň palto boýagyň ýüzüne gowy goraýjy täsir edýär, bahasy arzan we hili gowy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Gelip çykyşy Hytaý
Welaýat Guangdong
Şäher Foshan şäheri
Glalpyldawuk reňk Lightagtylyk
Örtük kategoriýasy örtük
Marka OUBAOLI
Nazaryýet ugry: 8-10m2 / L.
Garyşyk gatnaşygy: 10% -15% suw

Önümiň beýany

Suw esasly gutarnykly boýag, ýörite silikon bilen üýtgedilen ýörite örtük ulgamynyň ahyrky materialydyr.Aç-açan örtük, ýokary ýelmeşme we suwa garşy aralaşmagy, sary garşylygy we çydamlylygy, zäherli we ekologiýa taýdan arassa aýratynlyklary bar.Elastik topbak, suw esasly metal boýag, hakyky daş boýag, gaýa reňk we çäge diwar boýag ulgamy ýaly ýokary derejeli örtükleriň her görnüşi üçin amatlydyr.Hakyky daş boýag, gaýa reňkli boýag we gum diwar dokma boýag ulgamy üçin goldaw önümidir.Suwda erän lak güýçli ýelmeşme we antioksidasiýa we metallara we örtüklere poslama garşy ukybyna eýedir.Bejergi örtügiň ýüzüni aç-açan, ýagty, könelmäge çydamly we gaty, suwda eräp bilmeýän, kislota we aşgar çydamly güýçli gorag filmini emele getirýär.Barmak yzy, temperatura çydamly, çyglylyga, kislota garşy, aşgazan çydamly.Highokary temperatura çydap bilýär.

bu önüm näme?

Köýnek, köplenç esasy boýag ulanylandan soň iň soňky boýagdyr.Ulanylyşynyň giň gerimi bar.Onuň wezipesi diwaryň reňkini has ýalpyldawuk etmek, esasy boýagyň esasy reňkini goramak, boýagyň gatylygyny ýokarlandyrmak, suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän we antifolýasiýa etmekdir.

Bu önüm programmasy?

Top Topbanyň möhüm roly tozana garşylyk, tegmile garşylyk we gabyga garşylykdyr.

Top Topbagyň boýagyň hyzmat möhletini uzaldyp bilýän aşgazana garşy we ultramelewşe garşy funksiýalary bar.

Mikrocement diwarlary we pollary has birleşdirip biler

Granit boýag iň ýokary palto

图片 29
图片 31
图片 30

Önüm meselesi

Granit reňkli villa

8
6

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Biz bilen habarlaşyň

  Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
  Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Salgysy

  No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

  E-poçta

  Telefon