Habarlar

 • Murswil köp ýaşaýyş meýdanyna mätäçler üçin öý sanawlary

  Örän höwesli, ähli teklipleri getiriň!Norman kölüniň kenaryndaky doly abatlanan bu jaýa hoş geldiňiz.Bu jaý 2022-nji ýylda başyndan aýagyna çenli täzelendi, şol sanda täzelenen aşhana, hammam, gaty agaç önümleri we başgalar!Girişiň üsti bilen derrew bir ...
  Koprak oka
 • Deýwid Bowiden Wulkan söýgüsine çenli 2022-nji ýylyň iň gowy 13 dokumental filmi

  Bir gezek akylly adam maňa hakykaty ber.Filmdäki taňrylar bize pes seredýärler we bu islegi berýärler.Tizara, hakyky filmleri, teleýaýlym dokumental filmlerini, hakyky jenaýat işlerini, arhiw klipleriniň ýygyndylaryny, meşhur halk döredijiligini, medeni wagt kapsulalaryny, diwarlarda 24 çarçuwada uçýan habarlary eşitdik ...
  Koprak oka
 • Howanyň demonstrantlary bir wagtyň özünde Europeanewropanyň üç şäherinde heýkelleri nyşana alýarlar

  Europeewropadaky klimat aktiwistleri anna güni üç ýerde sungat eserlerini nyşana aldylar, ýöne eserler aýna bilen goralmaýandygy sebäpli nägilelik bildirildi.Şeýle hem, utgaşdyrylan tagallalar bilen bir günde üç sany demonstrasiýa ilkinji gezek geçirildi.Juma güni Pari Parisde, Milanda we Osloda howa şertleri ...
  Koprak oka
 • Mikroshem hakda dürli bilimler we gurluşyk usullary

  Mikroshem hakda dürli bilimler we gurluşyk usullary

  Mikrokment, takmynan 10 ýyl ozal Europeewropada ýüze çykan, ozal "nano-sement" diýlip atlandyrylýan, soňra bolsa "mikroshem" hökmünde birmeňzeş terjime edilen öý bezegi materialynyň täze görnüşidir icMikrocement adaty sement däl.Mikrocement daşky bezeg önüminiň täze görnüşidir ...
  Koprak oka
 • Lateks boýagynyň dürli bilimleri we ulanylyşy

  Lateks boýagynyň dürli bilimleri we ulanylyşy

  Granit boýagy näme?Adatça açylmadyk 60 aý ömri bar, ýöne bu onuň saklanyş gurşawy bilen baglanyşykly.Lateks boýagyny satyn alanyňyzda, satyn alyş standarty hökmünde gowy baha / öndürijilik gatnaşygy, korre bilen lateks boýagy ...
  Koprak oka
 • Granit boýagynyň ulanylyşy we gurluşyk usuly barada

  Granit boýagynyň ulanylyşy we gurluşyk usuly barada

  Granit boýagy näme?Granit boýagy mermer we granite meňzeş bezeg täsiri bolan galyň daşky diwar bezeg boýagydyr.Esasan dürli reňkli tebigy daş poroşokdan ýasalýar we esasan imitasiýa daş täsirini döretmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Granit boýagynyň keramiki plitalardan artykmaçlyklary näme?

  Granit boýagynyň keramiki plitalardan artykmaçlyklary näme?

  Granit boýagynyň keramiki plitalardan artykmaçlyklary näme?Ackaryşa garşylyk Keramiki plitalar täsiriň garşylygyna gowşak we döwmek aňsat.Önümçilik, transport, gurnama ýa-da ulanmak bolsun, keramiki plitalary döwmek gaty aňsat.Muny öz materialynyň tebigaty kesgitleýär ...
  Koprak oka

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon