Sagdyn telekeçi we ýazyjynyň “Curvy London” öýüne baryp görüň

Fransiýa bilen Angliýanyň arasynda ýaşaýan Mari-Kassandre Burseliň Londondaky kitabyny ýazyp, dostlaryny gyzyklandyryp we rahat şertlerde sapaklary gurup bilýän wagtlaýyn öýüne mätäçdi.Sagdyn telekeçi, durnuklylygy goraýjy we ýazyjy Londonyň Kensington we Çelsi şäherindäki Earl kazyýet meýdanyndaky özboluşly kwartira aşyk boldy.
XIX asyrda Eduard maşgalasynyň fermasynda gurlan bu sebitde bir wagtlar Uelsiň şazadasy Diana, horeograf Frederik Aşton, Pink Floýd ýaşaýardy.Bu ýerde Pink Floýd sazandasy Syd Barrett we Korollygyň esaslandyryjysy Ninette de Walua ýaly meşhurlar ýaşady.balet.Taslamanyň üstünde işläp başlanlarynda içerki dizaýnerler Olga Aşbi we Meri Kassandra Amerikaly ýazyjy we aktrisa Joan Juliet Barkeriň (we Fransuz Vogue magazineurnalynyň baş redaktory) gapdalyndaky bir öýde ýaşaýandygyny anykladylar.bag.
Şeýle tohumçylyk bilen, Ikinji imperiýa binasyndaky 861 inedördül metrlik, bir otagly iki gatly kwartira Meri Kassandra üçin amatlydyr.Olga öz müşderileri hakda: "Ol arzuw edýän öýüniň nähili bolmalydygy barada gaty gowy düşünýärdi" -diýdi.
Highokarky potoloklar we sesi üýtgedilen reňkler, daş, ýorgan, ýüň kassir we mikroshem ýaly dokumalar we materiallar bilen utgaşyp, giňişlik durnuklylygy göz öňünde tutup döredildi.Esasy, şol bir gymmatlyklary paýlaşýan üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk etmek we mümkin boldugyça ýerli üpjün edijileri tapmakdyr.
“Autumn Down” tarapyndan adaty bir gün düşegi, “Bombinate” “Hive” enjamlary bilen jübütlenýär, “Metalframe” -iň metal we aýna gapylary we Made.com basgançagy bilen tapawutlanýar.
Mari-Kassandre: "Önümleriň we materiallaryň saglygymyza we daşky gurşawa ýetirýän täsirini bilip, hiç hili plastmassa ýa-da zäherli önüm ulanmadyk" -diýdi.“Saýlaýan agaç, durnukly tokaýlardan gelýär we birnäçe ýerli önümlerimiz bar.Bu kiçijik synanyşyk, ýöne bu meniň üçin hakykatdanam möhümdir. ”
Olga: "Iň uly kynçylyk, dört göni diwarly çylşyrymly we owadan binany döretmekdi" -diýdi."Meri Kassandranyň abatlaýyş işleri geçirilende gorkusyzdygyny we potoloky aýyrmak ýaly berk karar berendigini boýun almaly."
Howdeniň aşhanasynda “Urban Outfitters” maýatnik çyrasy çyzygyň üstünde asylýar.Eichholtz oturgyçlary stol ýaly iki esse adany gurşap alýar.
“Urban Outfitters” -iň yşyklandyrylyşy, “Eichholtz Mebel” -iň oturgyçlary we myhman otagdaky kofe stoly ýaly Olga Aşbiniň ýörite dizaýnlary içerki dizaýneriň ajaýyp şäher yza çekilişi hökmünde häsiýetlendirýär.Olga sözüniň üstüni ýetirýär: "Höwesjeň syýahatçy hökmünde Meri Kassandra dürli ýurtlardan we medeniýetlerden ýasalan eserler ýygyndysyny we köne kitaplaryny bir ýere jemlemek isledi, şonuň üçin owadan kitap tekjesi hökmanydyr".
Geýim otagy şkaflary, bidereklik we aýna Olga tarapyndan dizaýn edilen we Neil Norton Design tarapyndan ýasalan.“Devize” senetçileriniň hek daş plitalary, “Microcement London” -yň ýörite beton önümleri, “Fired Earth” tarapyndan mermer çüýşesi, “Crosswater” kranlary we “Design Vintage” tarapyndan palma ýapragy.
Suwuklyk duýgusy paýhasly reňk palitrasy we eýesiniň şahsy zatlaryny görkezýän köp egriler we nokatlar arkaly gazanylýar.Dar basgançaga tebigy yşyk bermek üçin düşegiň aňyrsyndaky diwar açyldy we hammamda başga bir “penjire” ýasaldy.Olga: "Biz mümkin bolan iň jyns hammamy döredendigimize ynanýarys" -diýdi."Basgançakdan ýöräp barýarkam duş penjiresinden görünýän kölege gaty syrlydy."
Baş otagda Suenoda Nobilisiň “Frimas” düşegi, Mark Aleksandr Jaz Verdäniň ýaşyl güýz pasly, Nobilisiň Mahramada güýz pasly ýassyklary bar.Olga Aşbi tarapyndan taýýarlanan Neil Norton dizaýnynyň şkafy.Sew & Sew Interiors-yň göni düşek perdelerini, Eichholtzyň oturgyçlaryny we CB2 tarapyndan Bosco mermer goşa gollary belläň.
Ussanyň her gün pikirlenip we ýazyp bilmegi üçin hemme zat abadançylyga gönükdirilmelidir.Meri Kassandra, pile içinde bolmak duýgusyny döreden bu ümsüm yza çekilişdäki ähli ýerleri utgaşdyrmak üçin feng shui hünärmenini hakyna tutdy.Mari-Kassandre: "Her burç oýandyryjydyr" -diýdi.“Biz Ibiza ýa-da Bali bolup bileris.Şeýle-de bolsa, kwartira şäheriň merkezinde.Bu, ruhuň dynç alyp, ylham alyp bilýän Londondaky gizlin gymmatlykdyr. ”
Bedatylýan otagyň gapdalyndaky iş meýdanynda Olga Aşbi tarapyndan taýýarlanan we Neil Norton Design tarapyndan ýazylan ýazuw stoly bar.Sew & Sew Interiors tarapyndan Jeýson de Souzanyň galuç mata perdeleri.
© 2023 Conde Nast Corporation.Rightshli hukuklar goralandyr.Bu sahypanyň ulanylmagy, Hyzmat şertlerimiziň, Gizlinlik Policyörelgeleriniň we kukiler beýannamasynyň we Kaliforniýadaky gizlinlik hukuklaryňyzyň kabul edilendigini aňladýar.Söwda satyjylar bilen hyzmatdaşlygymyzyň çäginde “Architectural Digest” sahypamyzyň üsti bilen satyn alnan önümlerden satuwyň bir bölegini alyp biler.Bu sahypadaky materiallar Konde Nastyň deslapky ýazmaça rugsady bolmazdan köpeldilip, paýlanyp, iberilip, keş görnüşinde ýa-da başga görnüşde ulanylyp bilinmez.mahabat saýlamak


Iş wagty: Awgust-10-2023

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon