Önümler

 • Diwar gurmak üçin “Xinruili” palto

  Diwar gurmak üçin “Xinruili” palto

  Palto, ýalpyldawuklygy ýokarlandyrmak we içki gatlagy goramak üçin bir zadyň ýüzüne ulanylýan örtükdir.Esasan diwarda ýa-da ýerde ulanylýar, Xinruiliniň palto boýagyň ýüzüne gowy goraýjy täsir edýär, bahasy arzan we hili gowy.

 • “Xinruili” mikroshemaly gidroizolýasiýa diwarlara ýa-da pollara ulanylyp bilner

  “Xinruili” mikroshemaly gidroizolýasiýa diwarlara ýa-da pollara ulanylyp bilner

  Sinruili mikroshemasy diwarlara we pollara bir wagtyň özünde ulanylyp bilner we bezegiň umumy täsiri beýleki boýaglardan has gowy bolar.Adatça içerki bezegde we açyk bezegde ulanylyp bilner.

 • “Xinruili” akril poluň açyk howada boýagy

  “Xinruili” akril poluň açyk howada boýagy

  Akril pol boýagy, Tianna suwuny belli bir mukdarda goşup ulanyp boljak bir komponentli boýagdyr.Pes bahasy, çalt guratmagy, güýçli ýelmeşmegi we güýçli tozana garşylygy.Uzak wagtlap güne sezewar bolan açyk meýdançalarda güýçli we üznüksiz ultramelewşe şöhleleri bar we açyk beton pollar, stadionlar, stadion stendleri we ş.m. ýaly açyk ýerler üçin amatly.

 • Garaz üçin Sinruili epoksi pol boýagy

  Garaz üçin Sinruili epoksi pol boýagy

  Epoksi pol boýagy esasan owadanlamak, bezemek, bezemek we ş.m. üçin ulanylýar. Sahypa garşy, tozan geçirmeýän, aňsat dezinfeksiýa we arassaçylyk we ş.m. wezipeleri bar, sergi zallarynda, söwda merkezlerinde, supermarketlerde, terminallarda, myhmanhanalaryň sergi zallarynda ulanylýar. , lobbi, seýilgäh we ş.m. köpçülik ýerleri we söwda ýerleri.

 • Xinruili granit boýag dokumasy daşky diwar boýagy

  Xinruili granit boýag dokumasy daşky diwar boýagy

  Granit boýagy granit ýaly täsirli daşarky diwar bezeg boýagynyň bir görnüşidir.Adatça binalaryň daşky diwar ýüzünde ulanylýar.Xinruiliniň granit boýagy ýokary hilli we ortaça baha bolup, ýokary hilli durmuşy dowam etdirýän ähli müşderiler üçin amatly.

 • “Sinruili” daşarky diwar, villa üçin tebigy daş boýag

  “Sinruili” daşarky diwar, villa üçin tebigy daş boýag

  Tebigy daş boýag, willalarda, ofis binalarynda we köp binalarda ulanylyp bilinjek daşky diwar boýagydyr.“Xinruili” tebigy daş boýagy ortaça bahaly we ýokary hilli bolup, köp sanly içerki we daşary ýurtly işgär tarapyndan garşylanýaromers.

 • Xinruili ýatylýan otag üçin içki diwar lateks boýagy

  Xinruili ýatylýan otag üçin içki diwar lateks boýagy

  Içki diwar lateks boýagy, polimer emulsiýasy bilen film emele getirýän materialdyr we pigmentler, doldurgyçlar we dürli kömekçiler goşup, sintetik rezin emulsiýasy bilen taýýarlanan suw esasly boýagdyr.Içki diwarlar üçin lateks boýagy içerki diwarlar we potoloklar üçin esasy bezeg materiallaryndan biridir.Gowy bezeg täsiri, amatly gurluşyk, daşky gurşawyň az hapalanmagy, arzan bahasy we gaty giň ulanylyşy bilen häsiýetlendirilýär.

 • Xinruili, villa üçin daşarky diwar lateks boýagy

  Xinruili, villa üçin daşarky diwar lateks boýagy

  Daşky diwar lateks boýagy gün şöhlesinden goramak, poslama garşy, suw geçirmeýän we aşgar garşylygy ýaly funksiýalara eýedir.Esasy wezipe binanyň daşky görnüşini bezemek we goramak, binanyň daşky görnüşi owadan we owadan bolar ýaly, şäher gurşawyny abadanlaşdyrmak maksadyna ýetmek we şol bir wagtyň özünde daşky diwary gorap biler. gurmak we hyzmat möhletini uzaltmak.

 • Diwar üçin “Xinruili” binagärlik desgasy

  Diwar üçin “Xinruili” binagärlik desgasy

  Diwar asma möhürlemek, izolýasiýa etmek, çyglylyga we çyglylyga garşy rol oýnaýar.Esasy material diwaryň aşgarlygyny möhürlemek, esasy material diwarynyň ýelmeşmegini ýokarlandyrmak, paltanyň ýelmeşmegini gowulandyrmak we reňk filminiň daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.Funksiýa

 • Diwarlar we üçekler üçin Sinruili suw geçirmeýän boýag

  Diwarlar we üçekler üçin Sinruili suw geçirmeýän boýag

  Poliuretan suw geçirmeýän örtük, katalizator, suwsuz goşundylar, suwuk doldurgyçlar, erginler we ş.m. bilen izosýanat, polieter we ş.m. polimerizasiýa arkaly emele gelen we garyşyk we beýleki amallar bilen işlenýän izosýanat toparyny öz içine alýan preopolimerdir.Bir komponentli poliuretan suw geçirmeýän örtük.

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon