“Sinruili” daşarky diwar, villa üçin tebigy daş boýag

Gysga düşündiriş:

Tebigy daş boýag, willalarda, ofis binalarynda we köp binalarda ulanylyp bilinjek daşky diwar boýagydyr.“Xinruili” tebigy daş boýagy ortaça bahaly we ýokary hilli bolup, köp sanly içerki we daşary ýurtly işgär tarapyndan garşylanýaromers.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

element bahasy
CAS No. N / A
Beýleki atlar Hakyky daş boýag
MF N / A
Daşky gurşaw 3.75 kg 1㎡ örtüp biler
Gelip çykan ýeri Hytaý
Esasy çig mal BAŞGA
Ulanylyşy Gurluşyk örtügi
Arza usuly Spreý
Döwlet Suwuk örtük
Marka ady OUBAOLI
Model belgisi SBS-100

Önümiň beýany

Binalaryň diwarlarynda tebigy daş boýag ulanylyp bilner.Onuň artykmaçlyklary, adaty plitkalaryň ýykylmagynyň öňüni alyp biler, ömri uzak we gurluşykda ýönekeýdir.Geljekde ýörgünli önüm.

bu önüm näme?

Tebigy daş boýag mermeriň ýüzüne meňzeş görnüşe eýe, ýöne hakyky mermer bilen deňeşdirilende bezeg bahasy arzan, gurluşyk hem ýönekeý we hyzmat möhleti 15 ýyldan gowrak.Adatça binalaryň, willalaryň we ofis binalarynyň diwarlary üçin ulanylýar.

Bu önüm programmasy?

Tebigy daş boýaglary primerler we topbaklar bilen ulanyp bolýar.Adatça gurluşykda ýönekeý we ekologiýa taýdan arassa sepmek usuly bilen gurulýar.Wilalar, kwartiralar, ofis binalary we binalar ýaly dürli binalaryň içki we daşarky diwar bezegi üçin amatly.Daşky diwar we relýef, şöhle we sütün we beýleki ýörite görnüşli diwar bezegi hökmünde ulanylyp bilner;daşky diwar reňklemek üçin hem amatly;

Tebigy daş reňk effekti mermer ýüzüne meňzeýär

Önüm meselesi

Villa ýa-da diwara ulanylýan tebigy daş boýag


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Biz bilen habarlaşyň

  Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
  Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Salgysy

  No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

  E-poçta

  Telefon