Xinruili ýatylýan otag üçin içki diwar lateks boýagy

Gysga düşündiriş:

Içki diwar lateks boýagy, polimer emulsiýasy bilen film emele getirýän materialdyr we pigmentler, doldurgyçlar we dürli kömekçiler goşup, sintetik rezin emulsiýasy bilen taýýarlanan suw esasly boýagdyr.Içki diwarlar üçin lateks boýagy içerki diwarlar we potoloklar üçin esasy bezeg materiallaryndan biridir.Gowy bezeg täsiri, amatly gurluşyk, daşky gurşawyň az hapalanmagy, arzan bahasy we gaty giň ulanylyşy bilen häsiýetlendirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

element bahasy
Beýleki atlar emulsiýa boýagy
Gelip çykan ýeri Hytaý
Ulanylyşy Gurluşyk örtügi
Arza usuly Rolik / çotga / pürküji
Döwlet Suwuk örtük
Haryt ady daşky boýag
Reňk Custöriteleşdirilen reňkler
Aýratynlyk Garşylyk
Funksiýa Suwuň çydamlylygy sebediň öňüni alýar
Guramak wagty 24 sagat
Daşky gurşaw 3-4m2 / L.
Ossalpyldawuk Mat \ atlas \ ýalpyldawuk \ ýokary ýalpyldawuk
OEM Kabul ederlikli

 

Önümiň beýany

Lateks boýagynyň ajaýyp suw geçirmeýän funksiýasy bar, suwuň diwara girmeginiň we sementiň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen diwary gorar we suwuň çozmagy netijesinde döreýän galybyň öňüni alyp biler.

bu önüm näme?

Lateks boýagy, emulsiýa boýagy diýlip hem atlandyrylýar, 1970-nji ýyllaryň ortalarynda we ahyrynda doguldy.Bu organiki boýagyň bir görnüşidir.Sintetiki rezin emulsiýasy bilen esasy material hökmünde taýýarlanan, pigmentleri, doldurgyçlary we dürli goşundylary goşup, suw esasly boýagdyr.Easyeňil çotga, çalt guratmak, suwa garşylyk we gowy gabyga garşylygy ýaly artykmaçlyklary bar.

Bu önüm programmasy?

Lateks boýag çotgasynyň işleýiş usuly el çotgasy, rolik çotgasy we pürküji çotga bolup biler.Hemmesini bir tarapa çotmaly, bogunlary gowy goýmaly we bir çotganyň üstüni bir gezekde doldurmaly, primer bilen bilelikde ulanmaly we öý bezeginde, myhmanhanalarda we beýleki içerki binalarda ulanyp bolýar.

Mikrocement diwarlary we pollary has birleşdirip biler

图片 11
图片 12

Önüm meselesi

Granit reňkli villa


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Biz bilen habarlaşyň

  Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
  Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Salgysy

  No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

  E-poçta

  Telefon