Laminat taýagy nädip boýamaly (ädimme-ädim gollanma)

Geliň, ýüzbe-ýüz bolalyň, laminat iň ýokary hilli garşylyk materialy däl we könelişen alamatlary görkezip başlanda, aşhanaňyzy hakykatdanam könelip biler.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda täze hasaplaşyklar býudjetiňizde ýok bolsa, häzirki söwda nokatlaryna ömrüni birnäçe ýyl uzaltmak üçin surat çekmek söýgüsini görkeziň.Bazarda daş ýa-da granit imitasiýa toplumlary ýaly birnäçe toplum bar, ýa-da diňe akril içerki boýagy saýlap alan reňkiňizde ulanyp bilersiňiz.Professional we dowamly netijeleriň iki açary düýpli taýýarlamak we dogry möhürlemekdir.Bu siziň garşy hüjüm meýilnamaňyz!
Vanna şkaflaryny ýa-da aşhana şkaflaryny täzeden düzýärsiňizmi, boş ýeriňizi dogry başlaň.Shli şkaflary we pollary maska ​​lentasy bilen örtülen eşikler ýa-da plastmassa örtükler bilen goraň.Soňra ähli penjireleri açyň we gowy howa çalşygyny üpjün etmek üçin janköýerleri açyň.Bu materiallaryň käbiri gaty ysly!
Hli hapalary we ýaglary aýyryp, peselýän arassalaýjy bilen boýamak üçin ýüzüni gowy süpüriň.Guradyň.
Gorag esbaplaryny (äýnek, ellik we tozan maskasy ýa-da respirator) geýiň we boýagyň has gowy ýapyşmagyna kömek etmek üçin 150 grit çäge kagyzy bilen ýüzüňizi ýeňil gumlaň.Hasapdan tozany we galyndylary gowy süpürmek üçin biraz çygly mata ulanyň.Guradyň.
Öndürijiniň görkezmesine eýerip, boýag rolikli inçe, hatda palto çalyň.Ikinji palto ulanmazdan ozal guratmaga ýeterlik wagt beriň.Guradyň.
Indi boýagy pozuň.Daş ýa-da granit ýaly boýag toplumyny ulanýan bolsaňyz, boýagy garyşdyrmak görkezmelerine eýeriň we palto arasynda guratmaga ýeterlik wagt beriň.Diňe akril reňk ulanýan bolsaňyz, birinji palto çalyň, guradyň we ikinji palto çalyň.
Resin önümleri uzak dowamly netijeleri berer.Önümçiniň görkezmesine laýyklykda önümi garyşdyryň we garyşdyryň.Rezini seresaplylyk bilen boýalan ýüzüne guýuň we täze köpük rolik bilen deň derejede ýaýlaň.Gyralaryň töweregindäki damjalara göz aýlaň we damjalary çygly mata bilen derrew süpüriň.Şeýle hem, rezini tekizläniňizde peýda bolup biljek howa köpürjiklerine üns beriň: howa köpürjiklerine zarba urmagy maksat ediniň, gapdalyna birnäçe dýuým görkeziň we peýda bolanyndan gysyň.Çyraňyz ýok bolsa, köpürjikleri sypal bilen açyp görüň.Öndürijiniň aýratynlyklaryna laýyklykda reziniň doly guramagyna rugsat beriň.
“Täze” nokatlaryňyzy saklamak üçin abraziw arassalaýjylary we ýuwujy ýassyklary ulanmagyň ýerine, her gün mata ýa-da ýumşak gubka we ýumşak gap-gaç ýuwýan ýuwujy serişde bilen süpüriň.Hepdede bir gezek (ýa-da iň bolmanda aýda bir gezek) azajyk mineral ýag we ýumşak, arassa mata bilen süpüriň.Faceüzleriňiz ýakyn ýyllarda ajaýyp görüner - ynamyňyz bar!


Iş wagty: 22-2023-nji aprel

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon