Howanyň demonstrantlary bir wagtyň özünde Europeanewropanyň üç şäherinde heýkelleri nyşana alýarlar

Europeewropadaky klimat aktiwistleri anna güni üç ýerde sungat eserlerini nyşana aldylar, ýöne eserler aýna bilen goralmaýandygy sebäpli nägilelik bildirildi.Şeýle hem, utgaşdyrylan tagallalar bilen bir günde üç sany demonstrasiýa ilkinji gezek geçirildi.
Anna güni Pari Parisde, Milanda we Osloda, A22 torunyň aşagyndaky ýerli toparlaryň klimat aktiwistleri BMG-nyň klimat gepleşikleri Müsürde başlanda mämişi reňk ýa-da un bilen heýkelleri çekdiler.Bu gezek nyşana göni galkansyz urdular.Iki ýagdaý açyk heýkeltaraşlyk bilen baglanyşykly.Muňa garamazdan, sungat eserleriniň hiç birine zeper ýetmedi, ýöne käbirleri hasam arassalanmagy üçin henizem gözegçilik astynda.
Pari indäki Bourse de Söwda muzeýiniň - Pinot kolleksiýasynyň esasy girelgesinde fransuz toparynyň iki agzasy Dernière Rnovation (Soňky täzeleniş) Çarlz Reýiň Aty we Rider poslamaýan polat heýkeltaraşlygyna mämişi reňk guýýar.Demonstrantlardan biri durmuş ölçegli atyň üstüne çykdy we çapyksuwaryň göwresiniň üstünden ak futbolka çekdi.Futbolka uglerodyň kesilen möhletini görkezýän “858 gün galdy” diýilýär.
Howa aktiwistleriniň sungat eserleri baradaky gyzgalaňly jedeli bütin dünýäde dowam edýär, ýöne şu wagta çenli köp halatlarda hakyky zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin aýna panelleriň aňyrsynda çeper eserler gizlenýär.Emma şeýle hereketleriň yzyna gaýtaryp bolmajak zyýan ýetirip biljekdigi baradaky gorkular galýar.Şu aýyň başynda halkara muzeýleriň direktorlary bilelikdäki beýannama ýaýratdylar we dowam edýän tendensiýany göz öňünde tutup, “özlerine gözegçilik edilýän sungat eserleriniň howp astyndadygyna gaty geň galdyk" diýdiler.
Fransiýanyň Medeniýet ministri Rima Abdul Malak anna güni bolan wakadan soň söwda bir exchangeasyna baryp, twitterde: "Indiki derejeli daşky gurşaw wandalizmi: Çarlz Reý) Pari Parisde boýaldy" -diýdi.Abdul Malak “çalt gatyşma” üçin minnetdarlyk bildirdi we sözüniň üstüni ýetirdi: “Sungat we ekologiýa biri-birine bagly däldir.Munuň tersine, umumy sebäpler! ”
Abdul Malagyň sapary wagtynda baş direktory Emma Lavin gatnaşan bir exchangea bu mesele barada düşündiriş bermekden saklandy.Çarlz Reýiň studiýasy hem düşündiriş haýyşyna jogap bermedi.
Şol gün Oslonyň Wigeland heýkeltaraşlyk seýilgähindäki 46 metr beýiklikdäki Gustaw Wigeland Monolit (1944), şol bir suratkeşiň töweregindäki heýkeller bilen bir hatarda mämişi reňklenen ýerli Stopp oljeletinga (Nebit gözlemegi bes ediň) topary tarapyndan ýatlandy.Oslo gaýasy, granitiň bir bölegine birleşdirilen we oýulan 121 erkek, aýal we çagany öz içine alýan meşhur açyk ýerdir.
Gözenekli heýkeli arassalamak hüjüme sezewar bolan beýleki eserlerden has kyn bolar diýip, muzeý aýtdy.
“Indi zerur arassalamany tamamladyk.Şeýle-de bolsa, boýagyň granite girendigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin ýagdaýy dowam etdirýäris.Şeýle bolsa, elbetde, has köp haýyşlara serederis "-diýdi.- Jarle Stromodden, Wigeland muzeýiniň müdiri."ARTnews" e-poçta hatynda aýdýar.“Ne Monolit, ne-de granit heýkelleri fiziki taýdan zeper ýetmedi.Heýkeller köpçülik ýerinde, 24/7 365 hemmeler üçin açyk seýilgähde. Bularyň hemmesi ynam meselesidir. "
Toparyň Instagramdaky habaryna görä, fransuz topary Dernière Rnovation anna güni sungat bilen baglanyşykly dürli protestleriň “bir wagtyň özünde bütin dünýäde bolup geçýändigini” düşündirdi.
Şol gün Milanda ýerli Ultima Generazione (soňky nesil) Fabbrica Del Vapore sungat merkezinde Andy Warholyň 1979-njy ýylda boýalan BMW-ä halta un atdy.Bu topar, şeýle hem, bu amalyň dünýäniň beýleki ýurtlarynda A22 ulgamynyň beýleki işleri bilen bir wagtda geçirilendigini tassyklady.
Telefon arkaly habarlaşan “Fabbrica Del Vapore” işgäri, Warhol bilen boýalan BMW-iň 2023-nji ýylyň martyna çenli Andy Warhol sergisiniň çäginde arassalanandygyny we gaýtadan görkezilendigini aýtdy.
Howanyň üýtgemegine garşy çykýanlaryň çylşyrymly çemeleşmesine reaksiýa bölündi.Ysraýyl ýazyjysy Etgar Keret hüjümleri 17-nji noýabrda Fransiýanyň “Le Liberation” gazetinde çap edilen redaksiýada “sungata garşy ýigrenji jenaýat” bilen deňeşdirdi.Şol bir wagtyň özünde, syýasy journalisturnalist Tomas Legrand şol bir fransuz gazetinde 1970-nji we 80-nji ýyllarda fransuzlaryň “çepçi” toparlary bilen deňeşdirilende howanyň aktiwistleriniň “asuda bolandygyny” aýtdy."Men olary gaty sabyrly, mylakatly we asuda gördüm" -diýdi."Nädip düşünip bilmedik?"


Iş wagty: Dekabr-03-2022

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon