Öndüriji Powhatandan Midlothian şäherine geçýär we dizaýn studiýasyny açýar

Mitçel Homesiň prezidenti Skott Slim (çepde) täze dizaýn studiýasynda kanal hyzmatdaşlary Kabell Hatçet, Angie Griffin we Tomas Joýner (çepden saga) bilen.(Surat Jonatan Spirs)
Powhatanda 30 ýyla golaý wagt geçensoň, sebitdäki öý gurluşykçysy dördünji onýyllyga etrap bölüminde ýerleşýän täze ştab-kwartirasy we dizaýn studiýasy bilen girýär.
Mitçel Homes Midlotiana göçdi we 14300 Sommerwil kazyýetinde, Midlothian Turnpike-den Sommerwil ofis seýilgähinde dükan açdy.
Bu ädim, 60-njy awtoulag ýolundan bäş kilometr günbatarda ýerleşýän we Holli Hills Road-dan 1992-nji ýylda açylan Holli Hills Road-dan maşgala işi üçin täze döwür boldy. Bu kompaniýany esaslandyrdy.
12,000 inedördül metrlik bina, jaýdan 5000 inedördül metrlik öwrülen ofis öňki jaýlarynyň göwrümini iki esse köpeldýär.Şeýle hem, kompaniýanyň iň uly sergi zaly 4000 inedördül metrlik uly dizaýn studiýasy ýerleşýär.Goşmaça sergi otaglary Frederiksburgda, Newport News we Demirgazyk Karolina ştatynyň Rokki dagynda ýerleşýär.
Döredijiniň ogly Skott Slim, on ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýanyň prezidenti bolup işledi.Dizaýn studiýasyny kakasynyň nesliniň ýol modelleriniň has täsirli görnüşi hökmünde suratlandyrýar.Kompaniýanyň Henrikodaky Bruk Roadda satuw bölümi bardy, ýöne studiýany goldamak üçin birnäçe ýyl ozal ýapyldy.
“Kakam kompaniýany 30 ýyl ozal uly ýoluň golaýyndaky amatly söwda meýdançasynda nusgawy jaý gurmak bilen başlady.Bu mebelli hakyky jaý bolar we aragatnaşyk üçin kiçijik bir ýerimiz bolar "-diýdi Slim.
“Wagtyň geçmegi bilen söwda merkezini ösdürdik we birnäçe wignet görkezip biljek derejä ýetdik.Bu bize has köp zady görkezmäge mümkinçilik berýär. ”
Şeýle hem, binada Mitçel Homesiň işgärleri üçin ofisler we amatlyklar bar, bu kärhana 2018-nji ýylda 33-den 2021-nji ýylyň ahyrynda 51-e ýetdi. Slim binany şol ýylyň oktýabr aýynda 1,85 million dollara çäklendirilen kompaniýanyň üsti bilen satyn aldy.Bu giňişligi üpjün etmek üçin kompaniýanyň 175,000 dollar sarp edendigini we geçen ýylyň ahyrynda dizaýn merkezini tamamlandygyny aýtdy.
Sliem öňki ofis barada aýdyp: “Kimdir birini goýjak ýerimiz ýokdy;Ofisiň göwrümini iki esse köpeltdik.Köne jaý bolansoň, tehniki hyzmat meselesi bardy we işgärlerimize ýa-da müşderilerimize isleýän zadymyzy berýän ýaly duýmadym.şekil. ”
Slim, Somervil binasyny satyn alyşda öz kärhanasyna wekilçilik eden “Colliers” Piter Wik bilen hyzmatdaşlykda tapandygyny aýtdy.Öň lukmançylyk üpjünçisi Zimmer Mid-Atlantik eýeçiligindäki 17 ýaşyndaky bu bina 2006-njy ýylda 2,19 million dollara satyn alnan “Moseby Enterprises LLC” kompaniýasyna degişlidir.Çesterfild okrugynyň 0,8 akr meýdany üçin takmynan 2,14 million dollar bahasy bar.
47 ýaşly Slim, 288-nji marşruta girip bilýän we ösýän koridorda bolany üçin binany has gowy görýändigini aýtdy.Winterfild çatrygynyň günbataryndaky we Westchester Commons-dan 488 km uzaklykda ýerleşýän Somervil Ofis seýilgähinde Main Street Homes-iň gurluşykçylary ýaşaýar.
"Bu, müşderilerimize iki sagatdan aňsatlyk bilen gelmäge mümkinçilik berýär, sebäbi awtoulag ýoluna ýakyn we işgärlerimiz üçin aňsat".“Bina masştab taýdan biziň üçin ajaýyp.Hawa, gaty gowy ýagdaýda.Andagdaý we ofis meýdançasy düzüldi. ”
Öň Zimmer ammary bolan dizaýn studiýasy dizaýneriň görkeziş halatlaryny we öýdäki dürli otaglar üçin görnüşleri, şeýle hem boýag reňkinden granit we kwars hasaplaýyş nokatlaryna we beýleki bezeglere çenli özleşdirme opsiýalaryny hödürleýär.Slimiň pikiriçe, Mitçeliň esasan oba müşderiler bazasyndan ösmegi bilen indiwiduallaşma artdy.
“Müşderilerimiz elmydama döwrebaplaşdyrmak meselesinde kän bir iş etmeýän oba adamlarydy.Soňky bäş ýylda möhüm özgerişlikleri gördük.Saýlawlarymyz, ýokarlandyryşlarymyz we ortaça bahalarymyz ep-esli ýokarlandy. "
Pytraňňy binalarda gurluşykçy hökmünde Mitçel eýýäm müşderilerine degişli ýerlerde, esasanam maşgala ýerlerinde aýratyn jaý gurýar.Sliem kompaniýanyň döredilen jemgyýetlerde ýer ýa-da bije satyn almaýandygyny aýtdy.
Kompaniýa hasam özleşdirmek üçin 40 gat meýilnama hödürleýär.Slimiň pikiriçe, ortaça jaý 2200 inedördül metr bolup, bahasy 350 000 dollar.
Mitçel Wirjiniýada, Meriländiň günortasynda we Demirgazyk Karolinada işleýär we bäş ýyl ozal işini giňeltdi.Slim kompaniýanyň geçen ýyl 205 öý gurandygyny we takmynan 72 million dollar girdeji getirendigini, 110 ýapykdan we 2017-nji ýylda 23 million dollar satylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, şu ýyl 220 öý gurmak meýilleşdirilýär.
Firma dizaýn studiýasynyň açylyşyny bellemek üçin şu dynç güni, şenbe we ýekşenbe günleri 10: 00-18: 00 aralygynda açyk bolar.Azyk awtoulagyny, çagalaryň çärelerini we studiýa gezelençlerini öz içine alýan çärä Mitçeliň her ýerinden satyjylar gatnaşarlar.
Mitçel soňky ýyllarda täze gazuw-agtaryş işlerini meýilleşdirýän beýleki gurluşykçylary yzarlaýar.Wirjiniýa ştatyndaky “Eagle Construction” Henrikodan derýanyň aňyrsyna, West Broad Village-den Paterson şaýolundaky Kanterberi söwda merkezine göçdi.
Jonatan, Wilmington, NC ştatynda Henriko okrugynyň ýerine ýetiriji bolup işläninden soň, 2015-nji ýylyň başynda BizSense-e goşuldy.Wirjiniýa Tehniki uçurymy hökümet, gozgalmaýan emläk, mahabat / marketing we beýleki habarlary öz içine alýar.[E-poçta bilen goralan] ýa-da (804) 308-2447 telefon arkaly habarlaşyň.
Täzelenme: Çesterfild 60-njy meýdany dikeltmegiň öňüsyrasynda “Spring Rock Green” ýykylyp başlaýar


Iş wagty: Mart-24-2023

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon