“Nissan” -dan “Porsche” -e çenli bu awtoulag reňk tendensiýasy LA-ny tupan bilen alyp barýar

Soňky ýyllarda meşhur bolan täze awtoulag reňkleriniň köp beýany bar, ýöne olaryň hiç biri-de “bir göz bilen bilmek” manysyny doly ele alyp bilmeýär.
Kölegeler ýumşak toprakly äheňler - çal, bankalar, bankalar we ş.m. - köplenç awtoulag boýagy bilen garylan şöhlelendiriji metal çişler ýok.Awtoulag bilen gyzyklanýan Los-An Angeleselesde bu görnüş on ýylda seýrek duş gelýän ýerlere öwrüldi.Porsche, Jeep, Nissan we Hyundai ýaly kompaniýalar indi boýag hödürleýärler.
Awtoulag öndürijisi ýerdäki reňkleriň başdan geçirme duýgusyny, hatda gizlinlik duýgusyny aňladýandygyny aýdýar.Käbir dizaýn hünärmenleri üçin reňk tebigat bilen sazlaşygy aňladýar.Beýleki synçylar üçin taktiki hemme zatda ulumsylygy görkezýän ýarym harby duýgy bardy.Awtoulag tankytçylary, sürüjileriň biri-birinden tapawutlanmak we laýyk bolmak islegleriniň gapma-garşylykly islegleriniň beýany hökmünde gördüler.
“Men bu reňki köşeşdirýärin;Reňk gaty rahatlandyryjydyr öýdýärin "-diýip, Porsche Panamera-a hek diýilýän ýumşak çal reňk beren Diskonyň soňky günleri ýaly eseri we aktrisasy Tara Subkoff aýdýar."Ulagyň mukdary şeýle ýokary bolsa we soňky birnäçe aýyň içinde hakykatdanam astronomiki taýdan ösdi we çydap bolmajak derejede gyzyl we mämişi az kömek edip biler."
Düşünmedik görnüşi isleýärsiňizmi?Bu size gymmat düşer.Käte mähirli.Esasan sport awtoulaglary we ulaglar üçin hödürlenýän boýag reňkleri adatça goşmaça çykdajy edýär.Käbir ýagdaýlarda bular diňe awtoulagyň bahasyna birnäçe ýüz dollar goşup biljek wariantlardyr.Beýleki döwürlerde 10 000 dollardan gowrak satylýar we agyr awtoulaglar ýa-da iki orunlyk agyr oturgyçlar ýaly ýörite ulaglar üçin niýetlenendir.
Awtoulag maglumat gullugy Edmunds-dan Iwan Druri: "Adamlar bezeg derejelerini ýokarlandyrmak we bu reňkler üçin goşmaça töleg tölemek isleýär" -diýdi.potensial alyjylar üçin gyssaglylyk duýgusy."Haý, halasaň, indi alarsyň, sebäbi bu modelde asla görmersiň".
“Audi” 2013-nji ýylda 550 at güýjünden gowrak goşa turbo V-8 hereketlendirijisi bolan güýçli dört gapyly kupe RS 7-de Nardo Greýde ilkinji gezek bu tendensiýa başlady.Amerikanyň “Audi” kompaniýasynyň jemgyýetçilik bilen gatnaşyklar bölüminiň müdiri Mark Danke reňkli bazara ýüzlenip, “bazardaky ilkinji çal reňk” diýdi.Birnäçe ýyldan soň, kompaniýa beýleki ýokary tizlikli RS modelleri üçin bu reňki hödürledi.
Danke: "Audi şol wagt liderdi" -diýdi."Gaty reňkler indi meşhur bolýar."
Bu sesleri on ýyl bäri awtoulag öndürijileri hödürlän hem bolsa, olaryň meşhurlygy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsüni özüne çekmedik ýaly.Soňky ýyllarda stiliň üýtgemegi bilen baglanyşykly birnäçe möhüm ýazgyda “Capital One” web sahypasyndaky bir makala, hawa, bank we “Blackbird Spyplane” atly makala, ahunus Weiner we Erin Wylie tarapyndan ýazylan täzelik býulleteni bar.Weineriň 2022-nji ýyldaky habar býulletenindäki ähli makalada bir makala agressiw sorag berýär: PUTTY ýaly görünýän A ** WHIPS-leriň näme ýalňyşlygy bar?
Bu metal däl reňklere boýalan ulaglar “soňky onýyllykda görşümizden has az ýagtylygy görkezýär, şonuň üçin filmdäki kärdeşlerine garanyňda görüş dykyzlygy has ýokary” diýip Weiner ýazýar."Netijeler gowşak, ýöne pikir edip bolmajak zat."
6.95 dollar, 6.99 dollar, hatda yzygiderli okalmadyk benziniň bir gallony 7.05 dollar hödürleýän bildiriş tagtalaryny gördüňiz.Emma muny kim satyn alýar we näme üçin?
Los-An Angeleselesde ulag sürmek bilen, bu ýerdäki äheňleriň meşhurlyk gazanýandygy äşgärdir.Golaýda günortan Subkoffyň Porsche, Gobi atly ýeňil reňkde boýalan Jeep Wrangler-den birnäçe ädim uzaklykda, Larhmont bulwarynda saklandy (çäklendirilen reňk goşmaça 495 dollar, awtoulag indi satylmaýar).Theseöne bu reňkleriň üstünligini kesgitleýän sanlara gelmek kyn, bölekleýin bar bolan reňk maglumatlarynda jikme-jiklikler az.Mundan başga-da, birnäçe awtoulag öndürijisi sanlary aýan etmekden ýüz öwürdi.
Üstünligi ölçemegiň bir usuly, belli bir reňkde satylýan awtoulaglaryň näderejede çaltdygyny görmekdir.Derek Joýsyň aýtmagyna görä, 2021-nji ýylda dört gapyly Hyundai Santa Cruz awtoulagynda iki sany sesli toprak - daş gök we adaty çal reňk Hyundai-iň awtoulag üçin hödürleýän alty reňkiniň iň köp satylan görnüşi.Demirgazyk Amerikanyň Hyundai Motor kompaniýasynyň wekili.
Bar bolan maglumatlar, awtoulag reňkleri barada aç-açan bir hakykaty tassyklaýar: Amerikan tagamlary hemişelik.Ak, çal, gara we kümüş reňklerde boýalan awtoulaglar geçen ýyl ABŞ-da täze awtoulag satuwynyň 75 göterimini emele getirdi diýip, Edmunds aýtdy.
Aslynda beýle başarnykly däl bolsaňyz, awtoulagyňyzyň reňki bilen nädip töwekgelçilik edip bilersiňiz?Fleşkany ýitirmek üçin goşmaça pul tölemeli.
Awtoulag öndürijilerinden, dizaýnerlerden we reňk hünärmenlerinden metal däl boýag tendensiýasynyň gelip çykyşy barada soraň, konsepsiýa teoriýalary bilen gyzyklanarsyňyz.
Edmunds-yň gözleg müdiri Druri, ýer äheňiniň hadysasynyň awtoulag sazlaýyş subkulturasynda kökleriniň bolup biljekdigine ynanýar.1990-njy ýyllaryň ahyrynda we 2000-nji ýyllaryň başynda awtoulag höwesjeňleriniň awtoulaglarynyň daş ýüzüne beden esbaplaryny we beýleki elementleri goşup, soň bolsa garaşyp, ak, çal ýa-da gara reňkli awtoulag bilen örtülendigini aýtdy.ähli üýtgeşmeler girizilýänçä, surat çekmek gutarýar.Käbir adamlar bu stili halaýarlar.
Bu deslapky gezelençler mat bilen tamamlanýar we gara reňk bilen “öldürilen” awtoulaglar üçin gyzyklanma döreden ýaly.Bu görnüşe, bedeniň hemme ýerine gorag filmini goýmak arkaly hem ýetip bolýar - soňky on ýylda ösen başga bir tendensiýa.
Bewerli Hills awtoulag kluby we egindeş eýesi Aleks Manosyň muşdaklary bar, ýöne kazyýet işi dileriň näbelli zeper ýeten, kemçilikli bölekleri ýa-da başga meseleler bilen ulag satandygyny öňe sürýär.
Draýriniň pikiriçe, bu islegler, awtoulag öndürijilerine premium boýagyň hemişe iň parlak ýa-da iň ýalpyldawuk boýaga laýyk gelmeýändigini açyk görkezip biler.
“Audi” -iň Danke, Nardo Greýiň kompaniýanyň ýokary öndürijilikli RS hatary üçin aýratyn reňk isleginden dörändigini aýtdy.
"Reňk, awtoulagyň sport häsiýetine ünsi çekip, ýolda ynamly özüni alyp barşyny nygtamaly, şol bir wagtyň özünde arassa bolmaly" -diýdi.
Hyundai-iň ýakut we adaty çal reňkleri, Hyundai Design Demirgazyk Amerikanyň döredijilik menejeri Erin Kim tarapyndan dizaýn edildi.Tebigatdan ylham alandygyny, esasanam COVID-19 pandemiýasy bilen göreşýän dünýäde has dogrydygyny aýdýar.Ol: "Adamlar tebigatdan lezzet alýarlar" -diýdi.
Aslynda, sarp edijiler diňe ulaglarynyň tokaý kanýonda gowy görünmegini islemän, eýsem agaç kanýona alada edýändiklerini görkezmek isläp bilerler.Pantone Reňk Institutynyň ýerine ýetiriji direktory Leatris Eisman, sesi üýtgän, toprakly sesleriň peýda bolmagyny sarp edijileriň daşky gurşaw baradaky düşünjesiniň artmagy bilen baglanyşdyrýar.
"Jemgyýetçilik / syýasy hereketleriň bu daşky gurşaw meselesine jogap berýändigini we emeli serişdeleri azaltmaga we hakyky we tebigy hasaplanýan ýollara tarap hereket edýändigini görýäris" -diýdi.Reňkler “bu maksady görkezmäge kömek edýär.”
Tebigat, Nissan üçin möhüm ylham beriji düşünje, sebäbi ulaglary alýumin reňklerinde Boulder Gray, Baja Storm we Tactical Green-da bar.Itöne belli bir häsiýete eýe.
“Erli däl.Eartherli ýokary tehnologiýa "-diýip, Nissan Design America-nyň baş reňk we bezeg dizaýneri Moira Hill düşündirýär, awtoulagyň reňkini bir gözlegçiniň dynç günleri dag gezelençinde 4 × 4-e düşüp biljek tehnologiýa enjamlaryna baglaýar.Mysal üçin, 500 dollarlyk uglerod süýümli kempir oturgyjyny gaplaýan bolsaňyz, näme üçin awtoulagyňyzyň birmeňzeş bolmagyny islemeýärsiňiz?
Diňe başdan geçirmeler duýgusyny proýektirlemek däl.Mysal üçin, çal Boulder boýagy Nissan Z sport awtoulagyna ulanylanda gizlinlik duýgusyny döredýär diýip, Hill aýtdy."Munuň manysy pes, ýöne ýalpyldawuk däl" -diýýär.
Bu reňkler, “Nissan Kicks” we “Hyundai Santa Cruz” ýaly 30,000 dollardan gowrak ulaglarda peýda bolýar, bu ýeriň aşaky äheňleriniň meşhurlygyny alamatlandyrýar.Bir wagtlar has gymmat awtoulaglarda bar bolan reňk - RS 7-iň 2013-nji ýylda Nardo Greýde satuwa çykarylanda esasy bahasy 105 000 dollar töweregi bolup, indi has arzan ulaglarda satylýar.Druid geň galmady.
"Bu, köp zat ýaly: pudaga aralaşýar" -diýdi."Öndürijilik, howpsuzlyk ýa-da maglumat beriş bolsun, kabul ederlikli bolsa, durmuşa geçiriler".
Awtoulag alyjylary bu reňkleriň filosofiki esaslary barada alada edip bilmezler.Bu hasabat üçin söhbetdeş bolanlaryň köpüsi, bu görnüşsiz awtoulaglary diňe daş keşbini halaýandyklary üçin satyn alandyklaryny aýtdy.
Awtoulag ýygnaýjy Spike Feresten, “Spike” awtoulag radiosy podkastynyň eýesi, iki sany agyr Porsche modeline - 911 GT2 RS we 911 GT3 hek bilen boýalan we şereket täze reňk açdy.Feresten hekini “pes açar, ýöne ýeterlik derejede owadan” diýip atlandyrýar.
"Meniň pikirimçe, adamlar muňa üns berýärler, sebäbi awtoulag reňkini saýlamak töwekgelçiligi babatynda azajyk ädim ätýärler".“Uly dörtlügiň - gara, çal, ak ýa-da kümüşdigine düşündiler we biraz synap görmek islediler.Şeýdip, Mel-ä kiçijik ädim ätdiler. ”
Şonuň üçin Feresten indiki Porsche-ä metal däl reňkde sabyrsyzlyk bilen garaşýar: Oslo Mawyndaky 718 Cayman GT4 RS.Bu, Porsche-iň 1960-njy ýyllaryň başynda meşhur 356 modelinde ulanan taryhy reňkidir.Feresteniň pikiriçe, kölege “Paint to Sample” programmasy arkaly elýeterlidir.Öň tassyklanan reňkler takmynan 11,000 dollardan başlaýar we doly adaty kölegeler 23,000 dollar we ondan ýokary bahadan satylýar.
Subkoff barada aýdylanda bolsa, ol “Porsche” -iň reňkini gowy görýär (“Örän ajaýyp”), ýöne awtoulagyň özüni halamaýar (“Bu men däl”).Panameradan dynmagy meýilleşdirýändigini we ýerine Jeep Wrangler 4xe plugin gibridini çalyşmagy umyt edýändigini aýtdy.
Daniel Miller, Los Anjeles Taýms gazetiniň korporatiw habarçysy, derňew, aýratynlyk we taslama hasabatlarynyň üstünde işleýär.Los Anjelesli asly UCLA-ny gutardy we 2013-nji ýylda işgärlere goşuldy.


Iş wagty: 16-2023-nji mart

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon