Murswil köp ýaşaýyş meýdanyna mätäçler üçin öý sanawlary

Örän höwesli, ähli teklipleri getiriň!Norman kölüniň kenaryndaky doly abatlanan bu jaýa hoş geldiňiz.Bu jaý 2022-nji ýylda başyndan aýagyna çenli täzelendi, şol sanda täzelenen aşhana, hammam, gaty agaç önümleri we başgalar!Girişiň üsti bilen, her otagdan diýen ýaly suwy görmäge mümkinçilik berýän köp penjireli açyk pol meýilnamasyny derrew görersiňiz.Bu gat, açyk meýilnamaly içki we gün ýaşmagy üçin açylýan ýa-da nahar iýip otyrka hezil edip açylýan giň örtük gözleýänler üçin amatlydyr.Esasy ýatylýan otag, çäksiz çarçuwaly duş we erkin hammam bilen suwa ýüzlenýär.Doly hammamly üç krowat, ullakan bonus otagy we her ganatynda ammar, bu öýde boş ýer ýok.Suwuň gyrasynda kölüň ajaýyp görnüşi bolan ot çukury bar.Easyeňil köl gezelençleri üçin hususy uçaryň kaşaňlygyndan lezzet alyň.
Gözel Norman kölüniň asuda aýlagynda ýerleşýän bu ajaýyp we özüne çekiji jaý, ýylylygyň we nepisligiň seýrek utgaşmasydyr.Içeri giriň we sizi 23 metrlik dubly gümmezli potolokly ajaýyp uly otag garşy alar!Gämi söýüjiler, ýüzmek we gün ýaşmak üçin gezelenç etmek üçin howluda öz ýüzýän gämi duralgasyna girmegi arzuw edýärler.Aşewil hünärmenleri tarapyndan gurlan gury daş ýüzýän kamin.Customörite ýasalan fransuz gapylary, suwuň üstünde tomusky mangal üçin uly gämi duralgasyna eltýär.Giň aşhanada 5 ot ýakylýan gaz ojagy, goşa diwarly peçler we ajaýyp zümrüd mermer önümleri bar.Birinji gatda eýesi we iki ýatylýan otagy bilen ýaşamak aňsat.Köp maşgala üçin aýratyn ýaşaýyş jaýy ýa-da öýde işlemek üçin ajaýyp ýer bolmak üçin ýeterlik derejede döredilen “Quiet Cove” atly doly kenar ýakasyndaky toplumyň içine giriň.Bu ajaýyp aýlagyň suw çuňlugy 7-10 fut bolup, ony gämi duralgasy üçin amatly edýär.Birikdirilen ýörite funksiýa tablisasyna serediň.
Walden Ridge-daky bu hususy jaýda howuz bar!Jemgyýet, Murswiliň baýrakly mekdepleriniň bir bölegidir we Murswil şäheriniň merkezinden bary-ýogy birnäçe minut uzaklykda.Jaýda 2 gatly maşgala otagy, 3 sany daş ojak, birinji gatda şa aýal ölçegli düşek we hammam bar.Aşpeziň aşhanasynda gaplanan potolok, 2 ada, ýörite mebel, gaz peç we poslamaýan polat enjamlary bar.Ikinji gatda 3 ýatylýan otag, bonus otagy we poldan üçege film ekrany bolan media otagy bar.Esasy ýatylýan otagda kafelli duş, çuňňur siňdiriji küýze we kwarszit otaglary bilen täzelenen hammam bar.Howly hakykatdanam özboluşly.70 ′ x 40 ′ Çagalar meýdançasy we Ball Keýj, 2 basketbol maksady we köp maksatly tennis, pleýbol we woleýbol meýdançasy bolan doly howly sport desgasydyr.Oýunyňyzdan soň, şahsy howlyňyzdaky şarlawuga we howuza seredip, uzakuzide dynç alyň.
2022-nji ýyl gelýär!Silwan Krik-e hoş geldiňiz!Silwan Krik, Norman kölüne, Şerriliň Ford we Şarlotta aňsatlyk bilen Denweriň merkezinde ýerleşýär!16-njy aňsat ýoly Şarlot şäheriniň merkezine alyň ýa-da söwda etmek üçin 150-nji awtoulag ýolundan gündogara tarap hereket ediň.DR Horton köp täzelenmeler bilen açyk düşünje pol meýilnamalaryny hödürleýär!Silwan Creek amatlyklary we ajaýyp goňşy mekdepleri hödürlär!
I-85, 485 bilen I-77 arasynda amatly ýerleşýän Hunterswil, NC ştatyndaky Skybrook North-daky Oaks-a hoş geldiňiz.Bu abraýly jemgyýet, meýilleşdirilen Skybrook jemgyýetine baglydyr.Ajaýyp abadanlaşdyryş we gezelençli köçeler jaýyň özboluşly görnüşini tamamlaýar.Bu jemgyýetiň ýaşaýjylary öýdäki rahatlyklardan we kaşaň amatlyklardan lezzet alarlar.DR Hortonyň oýlanyşykly, çeýe iki gatly ýerleşişi ajaýyp ussatlyk bilen häsiýetlendirilen häzirki zaman maşgala durmuşyna gönükdirilendir.Locationerleşýän ýeriň, bahanyň we goşulan aýratynlyklaryň utgaşmasy bilen, köp maşgalanyň näme üçin bu täze jemgyýeti öýe çagyrýandygyny gözleýändigini görmek aňsat.
I-85, 485 bilen I-77 arasynda amatly ýerleşýän Hunterswil, NC ştatyndaky Skybrook North-daky Oaks-a hoş geldiňiz.Bu abraýly jemgyýet, meýilleşdirilen Skybrook jemgyýetine baglydyr.Ajaýyp abadanlaşdyryş we gezelençli köçeler jaýyň özboluşly görnüşini tamamlaýar.Bu jemgyýetiň ýaşaýjylary öýdäki rahatlyklardan we kaşaň amatlyklardan lezzet alarlar.DR Hortonyň oýlanyşykly, çeýe iki gatly ýerleşişi ajaýyp ussatlyk bilen häsiýetlendirilen häzirki zaman maşgala durmuşyna gönükdirilendir.Locationerleşýän ýeriň, bahanyň we goşulan aýratynlyklaryň utgaşmasy bilen, köp maşgalanyň näme üçin bu täze jemgyýeti öýe çagyrýandygyny gözleýändigini görmek aňsat.
Kolonial galkynyş 1917-nji ýylda gurlan 7 otagly studiýa!B&B bilen üpjün edilen açar hökmünde hödürlenýär.Öň köçesindäki myhmanhana.Mitçel kollejiniň taryhy etrapçasyndaky taryhy ýerleriň milli sanawynda ýerleşýär!Jadylaýjy we joşgunly Ştatwiliň merkezinde özboluşly jaý!Öýde agaçdan ýasalan önümler, gizlin çukurlar, öňdäki eýwan, uly ýapyk eýwan, ýapyk gün otagy, 6 metrlik panelli naharhana we tabytly potolok ýaly binagärlik aýratynlyklary bar.Uly agaç önümleri, ähli ýatylýan otaglarda bir otagly hammam bar we döwre laýyk gadymy zatlar bilen enjamlaşdyrylan.Öňki wagon meýdançasy 2 7BR we 2 7BA-dan ybarat bolup, ikinji ýaşaýyş meýdany hökmünde bellidir.Giň howly bölekleýin goralýan ot, teras we örtülen oturgyç hödürleýär.Ikinji gatdaky kir ýuwulýan otag we hyzmat ýerzemini.Şäher merkezindäki söwda, aýdym-saz we restoranlara aňsat ýöremek!Seýrek we üýtgeşik emläk!Iş kitaplary we oturdylan iş ulgamlary eýeçilige geçiriler.SIZI BU GÖRMELI! IZ!
I-85, 485 bilen I-77 arasynda amatly ýerleşýän Hunterswil, NC ştatyndaky Skybrook North-daky Oaks-a hoş geldiňiz.Bu abraýly jemgyýet, meýilleşdirilen Skybrook jemgyýetine baglydyr.Ajaýyp abadanlaşdyryş we gezelençli köçeler jaýyň özboluşly görnüşini tamamlaýar.Bu jemgyýetiň ýaşaýjylary öýdäki rahatlyklardan we kaşaň amatlyklardan lezzet alarlar.DR Hortonyň oýlanyşykly, çeýe iki gatly ýerleşişi ajaýyp ussatlyk bilen häsiýetlendirilen häzirki zaman maşgala durmuşyna gönükdirilendir.Locationerleşýän ýeriň, bahanyň we goşulan aýratynlyklaryň utgaşmasy bilen, köp maşgalanyň näme üçin bu täze jemgyýeti öýe çagyrýandygyny gözleýändigini görmek aňsat.
Meşhur Kristenberwud sebitindäki bu ajaýyp 5 otagly 4 hammam öýüni gözden geçiriň!Jaýyň hemme ýerinde aýratyn jikme-jiklikler bar.Kir ýuwulýan otaga göni girip, birinji gatda iki gatly uly otag we ussat ýatylýan otag.Ikinji ýatylýan otag hem myhmanlara amatly bolar ýaly birinji gatda ýerleşýär.Uly granit adasy, aýratyn yşyklandyryş we CC enjamlary bolan uly aşhana.Ikinji gatda üç sany goşmaça ýatylýan otag we üçünji gatda bonus / oýun / teatr otagy bar!Omörite galyplar, yşyklandyryş we daş we agaç öýüň hemme ýerinde tamamlanýar.Daşardan çykyň we açyk açyk ýaşaýyş meýdanyny taparsyňyz!Giň kaminli giň örtükli daş eýwandan başlaýar, soňra oturdylan ot çukury bilen aşaky eýwana gidýär.Daş-töwereginde 24 sagatlyk sport zaly, klub, basseýn we tennis kortlary bolan ajaýyp dynç alyş merkezi bar.Täze reňklenen garaage poly.
Şarlawuk kowasy anklawy, doktor Haftonyň Norman köli sebitindäki iň täze jemgyýetlerinden biridir.Bu gizlin daş, 125 metr plýa beachdan, hammam toplumyndan we gaýyk duralgasyndan köle birnäçe minutlyk aralykda ýerleşýär.Bu ýerde köp gatly pol meýilnamalaryndan, iki gatdan başlap, malhana we hatda esasy jaýa çenli saýlap bilersiňiz.“Falls Cove” -däki anklawda 5 zolakly howuz, oýun meýdançasy we pyýada ýollary ýaly dürli şypahana görnüşli amatlyklar bolar.DR Horton-da, öý satyn alýanlar üçin köp zadyň möhümdigine düşünýäris.1978-nji ýyldan başlap, jaýlarymyz hil we gymmaty göz öňünde tutup dizaýn edildi we guruldy, ýaşaýyş üçin niýetlenen pol meýilnamalary, energiýa tygşytlaýyş aýratynlyklary, öý kepillikleri we ş.m.
Iň köp gözlenýän Weston Wuds sebitinde ýerleşýän bu owadan dikeldilen bu öý, Şarlot şäheriniň merkezine ýakyn ýerde ýaşamak isleýänleriň hemmesini özüne çeker.Güýmenmek hökmany zat, sebäbi bu jaýda uly, doly abatlanan aşhana bar!Birinji gatdaky öý ofisiJübüt basgançaklar film görmek üçin ajaýyp ullakan belentlige çykýar.Kir ýuwulýan otag, esasy ýatylýan otagyň gapdalyndaky ýokarky gatda amatly ýerde ýerleşýär.Esasy aýratynlyklara goşa biderek zatlar, aýratyn küýze we duş we köp mukdarda yşyk bar.Bu jaý gymmat bahaly we indiki alyjy üçin taýyn!
Bu ajaýyp jaýy özüňiz ediň.Bu ajaýyp jaýyň giň otaglary, açyk pol meýilnamasy we köp tebigy yşyk bar.Aşhana kafedral potolokly we köp penjireli uly zalda açylýar.Giň ussat ýatylýan otagda uly hammam we gezelenç şkafy bar.Ikinji derejedäki hammamly otag we bonus otagy bar.Zemin, ýatylýan otag, hammam, maşgala otagy, bar we ammar köp bolan myhmanlar üçin amatlydyr.Resmi we resmi däl güýmenje we şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi üçin açyk ýer bilen 2 awtoulag gapdaly ýükleýän garaage.
Gubernator Landing jemgyýetindäki bu ajaýyp suw kenaryndaky öýden kölüň durmuşyny başdan geçiriň.Takmynan 134 fut kenar ýakasy bolan ajaýyp 0,62 akr meýdançada, onuň öz gämi duralgasy we gämi duralgasy bar.Bu oýlanyşykly pol meýilnamasynda hiç bir jikme-jiklik hasaba alynmady.Suw hemme tarapdan diýen ýaly görünýär.6 ýatylýan otag we 6.5 hammam bar.Hoş geldiňiz foý, howly we köle seredýän arka eýwanyň üstünde açylýan giň otaga alyp barýar.Ajaýyp köl görnüşleri we arka girelgesi bolan ussatlar toplumy.Giň hammamda goşa lýubkalar, çuňňur siňdiriji küýze, suwa düşülýän we şkaf bar.Onuň gapdalynda başga bir ýatylýan otag bar.Jaý indi suratdaky ýaly bezelenok.Ikinji gatda 4 ýatylýan otag, kiçi kabinet we ajaýyp suw görnüşleri bolan başga bir ussat kabinet bar.Ussat köp mümkinçiligi bolan çeýe giňişlikdir.Vanna otagy we aýratyn girelgesi bolan uly bonus otagy.Üç awtoulag üçin garaage we giň girelge.
Öýe hoş geldiň!Murswiliň iň ýokary derejeli mekdeplerinde islenýän ýüzmek / tennis jemgyýetinde 5 orunlyk, 4-1 / 2 hammamly öýi arassa saklaň.Taýýar ýerzeminli iki gatly jaý hudo! Nikiň arzuwy!1600 inedördül metrden gowrak ýerzeminde ertirlik nahary, oýun meýdançasy, naharhana, maşgala otagy, hammam, maşk meýdançasy, taýýar ammar we gutarylmadyk ýyladyş ussahanasy bar aşhana bar!Zirzemini aňsatlyk bilen ikinji ýaşaýyş meýdanyna / gaýyn enesiniň öýüne öwrüp bolýar.Duşda uly gezelenç we çuňňur çygly küýze, abatlanan hammam, zerur hammam, şkafda gezmek, demir demir örtükleri, pürküji ulgamy we başgalary öz içine alýan onlarça täzeleniş!Giň 628 inedördül metrden lezzet alyň.Saklaýyş ulgamy we taýýar ýerzemin ammar otagy we giň awtoulag ýoly bilen goşmaça awtoulag duralgasy.MIND täzelenmelerinden peýdalanyň.Täze üçek, 2 kondisioner, suw gyzdyryjy we täze reňk.Işjeň jemgyýetçilik komiteti we ýaryşda ýüzmek topary.
Bu ajaýyp 6 otagly jaý iň paýhasly alyjy üçin guruldy.Denweriň we Birkdeliň dükanlaryndan / restoranlaryndan / amatlyklaryndan birnäçe minutlyk ajaýyp döredilen ýer!Esasy derejede ajaýyp gurme aşhanasy, ähli resmi ýerler we daş ojakly maşgala otagy bar.Bu ajaýyp jaýda bir otagly hammam we kiçi, täsirli aşhana bilen ýanaşyk hukuk toplumy bar.Mundan başga-da, jaýda uly ýerasty basseýn we 1200 inedördül metrlik uly gyzdyrylan, sowadylan we simli garaage / ussahanasy bar. Myhmanhananyň aňyrsynda dag adasy köli bilen serhetleşýän derýa, möwsümleýin küreklemek ýa-da suwda typmak üçin amatly.Gaýyn ene kwartirasynyň aýratyn girelgesi jaýyň aňyrsynda, birikdirilen garaagedan ulag ýolunyň gapdalynda.
4 otagly, 5 sany hammam we 2 ýarym hammam we 3 sany awtoulag garaagey bolan baýrakly “Plattner Custom Builders” tarapyndan gurlan häzirki zaman 2 gatly ferma jaýy.Açyk düşünje öýüniň daşky görnüşine Hardcoat Stucoo we MDF siding girýär.Performanceokary öndürijilikli penjireler we gapylar, köpük izolýasiýasy we howa geçirijilikli gezelenç meýdançasy bu jaýyň käbir aýratynlyklary.Birinji gatda gyzgyn küýze we aýratyn şkaflar bilen ussatlar toplumy.Customörite şkafly aşhana, uly ada we kwars dükanlary we taýýar şkaflar bilen uly şkaf.Esasy derejeden FR owadan fpl bilen.Maşgala güýmenjesi üçin amatly ýygnanyşyk ýerini üpjün edýär.Şeýle hem okuwyň esasy derejesi bar.Customörite şkaflar bilen kir ýuwulýan otag.Garaage girelgesindäki düşýän zona esasy derejäni tamamlaýar.Ikinji gatda hammamly 3 sany uly ýatylýan otag bar.Giň bonus otagy, beýik we goşmaça hammam ýetginjekler we olaryň dostlary bilen duşuşmak ýa-da uklamak üçin ajaýyp.
Köl girelgesinden we köpçülikleýin gaýyk duralgasyndan bary-ýogy bir mil uzaklykda, gaty islenýän ýerde giň, hususy we seresaplylyk bilen gurlan kerpiçli HOA öýüne hoş geldiňiz.Recentlyaňy-ýakynda abatlanan, täze reňk, öýüň içinde täze granit / kwars hasaplaýyş enjamlary, doly enjamlaşdyrylan aşhana we çyzgy, täze girelge gapylary, arka palta goragçylaryna, ak önümlere, ýokary hilli enjamlara we täze gapy enjamlaryna goşuldy.Ikinji gatda 2 sany bir otagly otag we başga bir ýatylýan otag hökmünde ulanyp boljak köp mukdarda bonus we şkaf bar.Şatlyk ýerzeminde 9 metrlik potolok, zal, zal, ajaýyp enjamlar we bar bilen başlaýar.Şeýle hem uly sport zaly ýa-da goşmaça ýatylýan otag, şeýle hem ikinji ofis ýa-da başga bir ýatylýan otag bolup hyzmat edip biljek başga bir çeýe ýer bar.Bu düzülişiň görnüşleri tükeniksiz.Basseýnli hususy howly.Gämiňiz ýa-da RV üçin ulaldylan disk.ýerleşýän ýeriGörmeli.
Şarlot sebitiniň aladalaryndan uzakda owadan jaý gözleýärsiňizmi?Bu siziň öýüňiz!Demirgazyk Karolinanyň ajaýyp tokaýynda höwürtge döreden bu adatdan daşary jaý, gizlinlik we rahatlyk gözleýänler üçin ajaýyp.Bu jaýda 4 ýatylýan otag, uly aşhana we giň daş otagy, gaz daşly kamin we daş-töweregindäki ajaýyp tebigatyň panoramasy bar.Taýýar ýerzemin kamin, ertirlik nahary we täze durky doly hammam bilen dynç almak üçin ajaýyp ýerdir.Bahar bilen iýmitlenýän ajaýyp arassa howuzyň üstünde ýerleşýän bu jaý size rahatlyk we rahatlyk duýgusyny berer.Restoranlardan we dükanlardan birnäçe minutlyk, ýöne gizlinlik bilen bu ajaýyp myhmanhana ajaýyp.Geliň we bu emlägi özüňiz ýaly görmäň!
Haý!Geň galdyryjy 5 ýatylýan otag, 4 hammam, uly gurban aşhana, granit taýaklary, goşa diwar peçleri.Açyk pol meýilnamasy we giň ýerleşiş.Esasy ýatylýan otagda elektrik kaminli oturgyç bar, şonuň üçin gazyň ysy ýok, şeýle hem aýratyn ýerüsti duşly hammam bar.Bularyň hemmesi ýeriň aşagyndaky ýyladyşda bolup geçýär.Stokarky gatda ýatylýan otag we hammam, ýa-da ofis, oýun otagy, adam gowagy bilen ýaşalýan otaga öwrülip boljak uly açyk bonus meýdançasy bar.Üstünde işle.Munuň aňyrsynda dynç alyp, hezil edip boljak ýapyk veranda bar.Bu giňişlikde beýik şöhleler we açyk howluda köp ýer bar.Hünärmen tarapyndan ölçelip görüň we satyjy gurluşyk wagtynda üýtgeşmeler girizensoň, jaýy täzeden ölçemäge garaşyň.Alyjy we / ýa-da alyjynyň agenti, alyjy bilen baglanyşykly ähli maglumatlary barlamak üçin azyndan 1 sagat habar bermeli
Norman kölüniň kenar ýakasy jemgyýeti - 4100 inedördül metr size ähli aýratynlaşdyrylan aýratynlyklary hödürlär!Halaýan daşarky aýratynlyklarymyz: tomus aşhanasy bilen basseýn, täze “Trex” palubasy, oýun meýdançasy, ussahanalar üçin çagalar garaagey ýa-da ýokarky gatda maşgala otagy, giň howly, suwaryş ulgamy we köp awtoulag duralgasy!Esasy dereje 2 gatly uly otagy, FP gaz ýazgysy, tagta we tagta faýly, resmi naharhana, bonus otagy we gün şöhlesi bar!Esasy derejedäki goşmaça otaglara granit önümleri bolan poslamaýan polat enjamlary bolan aşhana, goşmaça nahar bişirmek üçin ýörite ada we barda ertirlik ýa-da günortanlyk üçin köp ýer bar!Esasy derejeli esasy ýatylýan otagda aýratyn jakuzi çüýşesi we kafel duşly uly hammam bar, üstesine-de uly WIC!Ikinji gatda 3 ýatylýan otag / 2 hammam, ofis we oýun otagy ýa-da öý işi hökmünde ulanyp boljak uly açyk meýdança bar!Öz arka eýwanyňyzy goşmak bilen ýokarky gatda doly kwartiraly aýratyn garaagey gowy görersiňiz.Demirgazyk Karolina ştatynyň Denwer şäherinde ajaýyp ýer - Bendis mekdebi.
I-85, 485 bilen I-77 arasynda amatly ýerleşýän Hunterswil, NC ştatyndaky Skybrook North-daky Oaks-a hoş geldiňiz.Bu abraýly jemgyýet, meýilleşdirilen Skybrook jemgyýetine baglydyr.Ajaýyp abadanlaşdyryş we gezelençli köçeler jaýyň özboluşly görnüşini tamamlaýar.Bu jemgyýetiň ýaşaýjylary öýdäki rahatlyklardan we kaşaň amatlyklardan lezzet alarlar.DR Hortonyň oýlanyşykly, çeýe iki gatly ýerleşişi ajaýyp ussatlyk bilen häsiýetlendirilen häzirki zaman maşgala durmuşyna gönükdirilendir.Locationerleşýän ýeriň, bahanyň we goşulan aýratynlyklaryň utgaşmasy bilen, köp maşgalanyň näme üçin bu täze jemgyýeti öýe çagyrýandygyny gözleýändigini görmek aňsat.


Iş wagty: -anwar-02-2023

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon