Qualityokary hilli Zanshare Nano ýylylyk izolýasiýasy Daşarky diwar spreý boýag suwy daşky diwar boýagy Mermer daş effekti binasy akril emulsiýa boýagy

Mikrokment, islendik reňkli pigmentleriň, goşundylaryň, inçe agregatlaryň we polimerleriň garyndysyny ulanýan ösen ýokary öndürijilikli materialdyr.“Microcement” öýüňizdäki ýa-da ofisiňizdäki islendik ýüzüne amaly we köpugurly bezeg berýär.Bu material üznüksiz ýer bilen üpjün edýär, şonuň üçin goldaw berilmegini talap etmeýär we ideg etmek aňsat bolan süýşmeýän önüm.Mikroshem, kafelden has gowy saýlaw, sebäbi betonyň duýgusyny we görnüşini berýär, aşhanalar we hammamlar üçin ajaýyp saýlaw, sebäbi arassaçylyk, tegmilsiz ýer berýär.Geliň, mikroshemanyň keramiki plitkalardan has gowudygy barada biraz gürleşeliň.
Mikroshem hakda bilmeli ilkinji zadyňyz, arassalamak we saklamak aňsat.Kafel arassalamak beýle kyn bolmasa-da, arassalaýyş önümlerini ulanmak bilen reňki we nagşy wagtyň geçmegi bilen ýitip biler.Şeýlelik bilen, haýsysynyň gowudygyny özüňizden soramalysyňyz: keramiki kafel ýa-da öýüňizde beton kofe stoly?Plitkalar bilen baglanyşykly başga bir mesele, howadan çykýan daşky gurşaw bölejikleriniň we kirleriň kafel bogunlarynyň arasynda dykylmagydyr we yzygiderli arassalamasaňyz aýyrmak kyn bolup biler.Beýleki tarapdan, mikroshemaly poly tozan sorujy we şepbik bilen arassalap bolýar, beton poluň hapalaryny süpürmegi aňsatlaşdyrýar.
Şonuň üçin ideg nukdaýnazaryndan, mikroshem keramiki plitalardan has amatlydyr.Mundan başga-da, mikroshema plitkalar ýaly dürli reňklerde we dizaýnlarda bar, ýöne aşa arassalananda solmaz.Plitkalar bilen mümkin bolmadyk mikroshemanyň dizaýnyny sazlap bilersiňiz.
Microcement öýüňiz ýa-da ofisiňiz üçin has gowudyr we bu hakykaty tassyklaýan köp subutnama bar.Onuň peýdalaryna has içgin seredeliň.
Mikrokment plitkalardan arzan, sebäbi bar bolan pola gönüden-göni ulanylýar.Diýmek, işlemek we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak bilen köne plitkalary ýa-da pollary aýyrmaly däl.Keramiki kafel we mikroshement hem öýüňiz üçin amatly wariantlar, ýöne birini saýlamazdan ozal oňaýly taraplaryny ölçemeli.Hünärmen bilen habarlaşsaň iň gowusy.


Iş wagty: 22-2023-nji aprel

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon