Deýwid Bowiden Wulkan söýgüsine çenli 2022-nji ýylyň iň gowy 13 dokumental filmi

Bir gezek akylly adam maňa hakykaty ber.Filmdäki taňrylar bize pes seredýärler we bu islegi berýärler.Tizara, hakyky filmleri, teleýaýlym dokumental filmlerini, hakyky jenaýat işlerini, arhiw klipleriniň ýygyndylaryny, meşhur halk döredijiligini, medeni wagt kapsulalaryny, diwarlara sekuntda 24 kadrda (ýa-da X piksel) uçýan habarlary we ş.m. eşitdik. ..Gowy bolsa-da, köp bolsa-da.Aslynda olaryň käbiri ajaýyp.
Häzirki wagtda şeýle köp dürli ýerlerde we dürli formatlarda tomaşa etmek üçin elýeterli yzygiderli dokumental filmler bar, her ýyl fantastiki däl filmleriň we seriallaryň sanawyny bir ýere jemlemäge synanyşmak gaty kyn iş ýaly bolup görünýär. ..dokumental filmler.kameralar, bum mika, görüş we gerekli wagtda gerekli ýerde bolmak ukyby bilen.Aşakdaky 13 film, hemme zady öz içine alýan aýdym-saz dokumental filmlerinden başlap, köp bölümli marafon täzeden serediş taryhy sapaklaryna çenli gamut dolandyryp biler.Şeýle-de bolsa, olaryň hemmesi bize hakykaty aýtmak wadasyny ýerine ýetirýärler.
. ) Şeýle hem, degişli ýazgylara goşmaça dürli mahabatlarda käbir "bonus görnüşi" opsiýalaryny hödürleýäris.)


Iş wagty: -anwar-02-2023

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Salgysy

No. 49, 10-njy ýol, Qijiao senagat zolagy, Maý obasy, Ksintan şäherçesi, Şunde etraby, Fuşan şäheri, Hytaýyň Guangdong welaýaty

E-poçta

Telefon